ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Regulamin akcji: #Bezdroza21Lat - DARMOWY EBOOK

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja: "#Bezdroza21Lat - DARMOWY EBOOK" przeprowadzona w okresie 20.11.2021 – 29.11.2021 r., zwana dalej promocją.

2. Organizatorem promocji jest Helion.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027, email: sklep@ebookpoint.pl telefon: 32 2309863.

3. Użytkownik w promocji może odebrać tylko JEDEN ebook z poniższej listy:
- Tatry, Gorce, Pieniny, Orawa i Spisz. Travelbook. Wydanie 3 (ebook)
- Mazury i Warmia. Travelbook. Wydanie 3 (ebook)
- Wybrzeże Bałtyku i Bornholm. Travelbook. Wydanie 3 (ebook)

4. Aby odebrać darmowy kurs należy:
- wejść na stronę https://bezdroza.pl/Bezdroza21Lat-odbierz-gratis/
- podać swój adres e-mail lub login do księgarni helion.pl
- zaznaczyć checkbox "Proszę o mailowe przysyłanie informacji o nowościach księgarni ebookpoint.pl"
- kliknąć przycisk "Zatwierdź"
- wybrać jeden z trzech kursów
- przejść do "Twojej Biblioteki" w księgarni helion.pl i pobrać wybrany kurs

5. Aby skorzystać z promocji użytkownik musi posiadać konto w księgarni bezdroza.pl

6. Jeśli użytkownik nie posiada konta w księgarni bezdroza.pl, podając e-mail na stronie https://bezdroza.pl/Bezdroza21Lat-odbierz-gratis/ wyraża zgodę na jednoczesne założenie takiego konta. Adres e-mail będzie zarazem loginem do księgarni.

7. Wszelkie problemy techniczne z odebraniem darmowego e-booka należy zgłaszać pod adresem mailowym bezdroza@bezdroza.pl

8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia promocji. Treść regulaminu dostępna jest pod adresem: https://bezdroza.pl/Bezdroza21Lat-odbierz-gratis/

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Pozostałe kwestie, w tym zasad zakładania konta w księgarni, reguluje regulamin zakupów w księgarni internetowej helion.pl mieszczący się na stronie https://bezdroza.pl/przewodnik/regulamin.phtml

10. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem zatwierdzenia swojego adresu e-mail. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Użytkownik poprzez kliknięcie przycisku "Zatwierdź" akceptuje treść postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2021 roku.

[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników informujemy, iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych.

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest to możliwe.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

5. Dane osobowe uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.

6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia;
a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przysługuje uczestnikom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji), ustalanym odrębnymi przepisami.

11. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.