ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

#WakacyjneBezdroza – KONKURS! - Regulamin

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs: "#WakacyjneBezdroza" przeprowadzony w okresie od dnia 14 czerwca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. zwany dalej ,,konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027, kapitał zakładowy 20 000 zł.

3. Fundatorami nagród są:
-inkBOOK EUROPE SP. Z O.O. (dawniej Arta Tech Paweł Horbaczewski) ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, Polska, REGON 386806913, NIP 897-188-21-71.
- Jack Wolfskin GmbH & Co. KGaA reprezentowaną w Polsce przez FAM sp.j. - M. GABRYOŁEK Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni 81-578 ul. Żaglowa 68 NIP: 586-10-25-151 REGON: 190487003
- Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

5. Celem konkursu jest zachęcenie Klientów Organizatora do przesyłania na adres mailowy konkurs@bezdroza.pl oryginalnych i kreatywnych zdjęć z wakacji z książką, które następnie zostaną zamieszczone na specjalnej konkursowej mapie, na stronie konkursu.

Zasady konkursu

6. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie od dnia 14 czerwca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. prześlą na adres mailowy organizatora zgłoszenie z wykonanym zadaniem konkursowym, o którym mowa w pkt. 7.

7. Zadanie konkursowe:

Zrób zdjęcie z lekturą podczas wakacyjnych wojaży (książki drukowanej, ebooka lub audiobooka), pokaż nam, że czytanie i podróże to Twoja pasja – przekonaj nas do tego! Swoje zdjęcie podpisz (także lokalizacją), dzięki czemu oznaczymy ją na naszej wakacyjnej mapie i każdy będzie mógł je zobaczyć! Zgłoszenie ze zdjęciem i lokalizacją wyślij na adres konkurs@bezdroza.pl!

8. Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę zdjęć, jednak każde musi być różne, oryginalne i stworzona bezpośrednio na konkurs.
- nazwa pliku ze zdjęciem powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii,
- zdjęcia powinny być zapisane w formacie .jpg.

9. Nagrody trafią do trzech najbardziej kreatywnych osób.

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że:
- Uczestnik Konkursu nie jest autorem zamieszczonej fotografii, w szczególności jeśli skorzystał z pracy autorstwa osoby trzeciej,
- odpowiedź narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
- Uczestnik konkursu nie jest osobą pełnoletnią.

Nagroda

12. Najlepsze konkursowe zgłoszenia zostaną wybrane spośród zdjęć Uczestników Konkursu do dnia 14 października 2022 r. przez komisję w składzie:
- Robert Polony
- Radosław Tosta
- Sonia Molek

13. Zdjęcia oceniane będą według niezależnej oceny pod kątem kreatywności oraz zgodności z tematyką. Autorzy 3 najlepszych i najciekawszych zgłoszeń (zdjęć) otrzymają następujące nagrody:
1. miejsce: Bon 300 zł na zakupy w Bezdroża.pl + czytnik InkBOOK Calypso Plus Green + bon 100 zł na zakupy w Inkbook + poduszka i torba Inkbook + Termos Jack Wolfskin
2.miejsce: Bon 200 zł na zakupy w Bezdroża.pl + czytnik InkBOOK Calypso Plus Violet + bon 100 zł na zakupy w Inkbook + poduszka i torba Inkbook + Termos Jack Wolfskin
3. miejsce: Bon 100 zł na zakupy w Bezdroża.pl + czytnik InkBOOK Calypso Plus Black + bon 100 zł na zakupy w Inkbook + poduszka i torba Inkbook + Termos Jack Wolfskin

Dodatkowo wyłonimy 7 wyróżnień dla których przeznaczone zostaną nagrody pocieszenia w formie Termosu firmy Jack Wolfskin.

14. Uczestnik konkursu przesyłając swoją odpowiedź pod wskazany adres wyraża zgodę na opublikowanie pracy, w tym na specjalnej konkursowej mapie, o której mowa w pkt 7 Regulaminu, a także na wielokrotne wykorzystywanie zwycięskich prac przez Helion.pl Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo dla celów marketingowych.

15. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nicka na liście nagrodzonych, zamieszczonej pod adresem https://www.facebook.com/BezdrozaPL oraz stronach Organizatora.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.

17. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców.

18. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora poprzez wpis na profilu https://www.facebook.com/BezdrozaPL oraz w prywatnej wiadomości mailowej.

19. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail: konkurs@bezdroza.pl w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia powiadomienia o wygranej, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody.

20. Nagrody zostaną wysłane w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora adresu email doręczenia nagrody.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu. W takim przypadku nagroda przepada.

22. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w odniesieniu do nagród wymienionych w § 3 pkt 13, zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, organizator przyzna Laureatom Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111% wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej.

Postanowienia końcowe

23. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

24. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

25. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2022r.

27. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników informujemy, iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych.

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest to możliwe.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

5. Dane osobowe uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.

6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia;
a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przysługuje uczestnikom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji), ustalanym odrębnymi przepisami.

11. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.